fbpx

 Algemene voorwaarden Camping Val d`Or

1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke worden gesloten met camping Val d` Or en betrekking hebben op kampeerplaatsen en accommodaties welke door camping Val d` Or worden verhuurd.

1.2 Camping Val d`Or heeft het recht om de onderstaande algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen met of zonder berichtgeving. De allernieuwste versie van de algemene voorwaarden kunt u vinden op onze website www.valdor.lu.

1.3 Camping Val d` Or wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.4 Uitzonderingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Reserveringen

2.1 Camping Val d` Or neemt enkel reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Personen die minderjarig zijn moeten altijd onder begeleiding van een volwassene zijn, die aanwezig is ten tijde van hun verblijf.

2.2 De overeenkomst is gesloten nadat beide partijen als volgt hebben gehandeld: de camping, wij, hebben uw reservering bevestigd, en u hebt door online te reserveren en het formulier te completeren, of telefonisch met ons als camping, uzelf ertoe verplicht het aanbetalingbedrag te voldoen. Dit bedrag is niet restitueerbaar, zie art. 2.3. Tijdens het maken van uw reservering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw mogelijke aanwezige wensen en voorkeur met betrekking tot uw verblijfsduur, de verblijfslocatie, de faciliteiten en services.

2.3 Voorkeur: Indien u een plaats of accomodatie zonder voorkeur boekt, is Camping Val d`Or in de gelegenheid om uw plaatsnummer of accomodatienummer te wijzigen, waarbij het type kampeerplaats of accomadatietype ongewijzigd blijft. Indien u een vookeur heeft aangegeven voor een specifiek nummer, en de voorkeurskosten heeft voldaan, kan Camping Val d`Or uw plaats of accomodatienummer niet wijzigen.

2.4 Betaling: Huurder zal aan camping Val d` Or, na de reserveringsbevestiging, binnen 4 weken een aanbetaling doen van 40% op rekeningnummer:
Bankrekeningnummer: LU870030520534711000 t.nv. Camping Val d`Or
BIC: BGLLLULL

Deze aanbetaling is niet restitueerbaar. U dient zelf voor de benodigde verzekeringen zorg te dragen.

2.5 Acht weken vòòr de aankomstdatum dient de huurder de restbetaling van 60% te hebben voldaan op het aangegeven rekeningnummer (art. 2.3). Indien dit na een herinnering van camping Val d`Or wordt verzuimd, en op de dag van aankomst geen check-in heeft plaatsgevonden van de desbetreffende huurder, beschouwt camping Val d`Or dit als een annulering op de ingangsdatum van de aankomst.

2.6 Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
Bij annulering na het reserveren: 30% van de huursom (de aanbetaling).
Bij annulering tot 4 weken vóór de aankomstdag: 50% van de huursom.
Bij annulering tot 1 tot 4 weken vóór de aankomstdag: 90% van de huursom
Bij annulering binnen een week vóór de aankomstdag: de gehele huursom.
Bij annulering op/na de ingangsdatum van de aankomst: de gehele huursom.
U dient zelf voor de benodigde verzekeringen zorg te dragen.

2.7 Indien er sprake is van restitutie, is camping Val d`Or u een bedrag verschuldigd. Bijvoorbeeld indien u uw vakantie al 100% heeft betaald, en er is sprake van een annulering. Dan wordt het totale bedrag minus de annuleringskosten (zie artikel 2.6) gerestitueeerd. Restituties zullen binnen 14 dagen worden voldaan op het bij ons bekende bankrekeningnummer van de gast.

2.8 Indien u bij een andere website boekt, kunnen wij hierin niets voor u betekenen. U heeft een overeenkomst gesloten met een andere partij dan de onze. Voor annulering en eventuele restitutie, dient u contact met deze partij op te nemen.

2.9 Het meenemen van één auto is inbegrepen bij de reservering. Voor een extra auto betaalt u €2,50 per nacht.

2.10 De gereserveerde plaats/accommodatie blijft voor u gereserveerd tot 19:00 uur op de dag van de aankomst. Indien u op dat tijdstip niet bent aangekomen, en geen bericht gegeven aan onze camping, dan vervalt uw reservering en wordt er geen restitutie verleend.

2.11 Het maximaal aantal toegestane personen is 8 per campingplek. Een bijzettentje is toegestaan. Onder een bijzettentje verstaat men een tent met twee slaapplekken met een oppervlakte van niet meer dan 5m2.

3. Check in/out

3.1 Van 15:00 tot 20:00 uur kunt u inchecken. Bij aankomst zijn de gasten verplicht hun paspoort of identiteitskaart te laten zien. Kampeerplaatsen en accommodaties zijn op de dag van aankomst beschikbaar vanaf 15:00. Wenst u eerder in te checken of later uit te checken, kan dit uitsluitend in overleg en tegen meerkosten van €15 euro.

3.2 De plaatsen worden door het personeel toegewezen, of is per e-mail bevestigd door te reserveren. Plaatsverandering is alleen toegestaan na overleg met- en toestemming van het personeel.

3.3 Op de dag van vertrek heeft u tot 10:00 uur de tijd om uw standplaats of accommodatie vrij en schoon achter te laten.

3.4 Camping Val d` Or houdt zich het recht voor om op de vertrekdatum vanaf 9:30 uur een eindcontrole uit te voeren, verband houdende met de staat en de compleetheid van de kampeerplaats of accommodatie die u huurt.

3.5 Is de accommodatie niet schoon of in ordelijke staat achtergelaten, dan wordt er €40,- in rekening gebracht.

3.6 Bij een latere aankomst of bij een eerder vertrek zal geen restitutie worden verleend op de huurprijs en additionele kosten van de kampeerplaats of accommodatie.

4. Bezoekers

4.1 Het ontvangen van dag-bezoekers is toegestaan tussen 08:00 uur en 22:00 uur. Bezoekers dienen een dag van tevoren aangemeld te worden bij de receptie. Indien de bezoekers blijven overnachten dienen de bezoekers zich op de aankomstdag te melden bij de receptie, en de kostprijs voor de overnachting te betalen.

 

5. Gedragsregels

5.1 Op onze camping geldt een maximumsnelheid van 5 km per uur.

5.2 Van 22:00 uur tot 08:00 uur zijn alle activiteiten verboden, die de rust van onze
gasten kan verstoren. Hieronder wordt verstaan: rijden op camping Val d`Or met auto of motorvoertuig, het aanzetten van muziek en tv, hard praten, glas deponeren in containers etc.

5.3 Volwassenen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van kinderen die aan hen zijn toevertrouwd. Zij mogen de rust en veiligheid van de andere gasten op camping Val d`Or niet verstoren.

5.4 Barbecueën is toegestaan. Gebruik altijd een voorwerp om de barbecue op te zetten, zodat de grond en het gras niet beschadigen kan.

5.5 Wees uitermate voorzichtig met vuur. Gooi nooit een brandende lucifer of sigaret weg. Het opsteken van open vuur is verboden.

5.6 Het is verboden te roken in onze openbare ruimtes en accommodaties.

5.7 Het kraanwater op camping Val d`Or is van drinkbare kwaliteit. Het gebruik van ons kraanwater is niet bedoeld voor speeldoeleinden; gebruik hiervoor de rivier de Clèrve.

5.8 Bij brand of andere ernstige calamiteiten; eerst de hulpdiensten waarschuwen (bel 112). Politie (bel 113). Brandblusapparatuur is aanwezig, zie de lantaarnpalen. Vervolgens de brand of calamiteit direct melden bij de receptie. Eigenaar en BHV is altijd bereikbaar via: 00352-920691.

5.9 Camping Val d` Or behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van camping Val d`Or.

6. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de eigenaar

6.1 Bij het niet naleven van het reglement/de gedragsregels wordt de huurder, met zijn gehele familie of samenstelling van het gezelschap verzocht camping Val d`Or te verlaten. De eigenaar kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
-Indien de huurder, medehuurder(s) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, het kampeerreglement en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de eigenaar niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet.
- Indien de huurder, medehuurder(s) ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing overlast aan de eigenaar en/of medehuurder(s) en/of andere huurders op camping Val d`Or bezorgt, of de veiligheid of goede sfeer op of in de directe omgeving van camping Val d`Or verstoort.
- Indien de huurder, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing door gebruik van de accommodatie of kampeerplaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
- Indien het kampeermiddel van de huurder niet aan de algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet.
- Diefstal, vandalisme, agressief gedrag en drugsgebruik zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van de huurder, met zijn gehele familie of samenstelling van het gezelschap, van camping Val d`Or.

6.2 Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst dient de huurder ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur na de beëindiging.

6.3 Indien de huurder nalaat de accommodatie of kampeerplaats te ontruimen binnen de gestelde 4 uur (artikel 6.2), is de eigenaar gerechtigd dit op kosten van de huurder te doen. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit of verband houdt met het ontruimen van de accommodatie of kampeerplaats, tenzij de schade is ontstaan door onzorgvuldigheid van de eigenaar. Eventuele opslagkosten van de ontruimde eigendommen van de huurder, zijn voor rekening van de huurder.

6.4 Indien de huurder van oordeel is dat de eigenaar ten onrechte de
overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij/zij de eigenaar hiervan
onmiddellijk in kennis te stellen en kan hij/zij het geschil voorleggen aan de
burgerlijke rechter te Luxemburg of uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering aan de Geschillencommissie te Luxemburg.

6.5 De huurder blijft in beginsel gehouden het overeengekomen bedrag (artikel 2.2, 2.3 en 2.4) te voldoen aan camping Val d`Or.

7. Afval

7.1 U dient uw afval te scheiden en in de daarvoor aangewezen containers te deponeren.

7.2 Het is verboden iets anders dan huishoudelijk afval te deponeren in onze containers of de afvalstraat. Bij het overtreden van deze regel zullen kosten voor het afvoeren van het object/ de objecten in rekening worden gebracht bij de persoon die het object/ de objecten op camping Val d`Or wil deponeren.
8. Huisdieren
8.1 Huisdieren zijn toegestaan (max 2) maar op voorwaarde dat ze zijn aangelijnd en
begeleid worden tot buiten camping Val d`Or voor hun behoeften.
8.2 Bij de entree van camping Val d`Or is een paal met poepzakjes die u kunt gebruiken en een afvalbak voor de gebruikte poepzakjes. Behoeften moeten worden opgeruimd en gedeponeerd in de daarvoor bedoelde afvalbak. Honden van het ras Pitbull/ Dobermann en Rottweiler dienen een muilkorf te dragen.

9. Eigen risico
9.1 Huurders van een accommodatie of kampeerplaats en bezoekers komen op eigen risico op ons terrein. Wij stellen ons op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of ongevallen door derden toegebracht. Door betreden van het terrein doen huurders en bezoekers uitdrukkelijk afstand van enig recht op schadevergoeding.
9.2. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene voorvallen, overmacht, natuurrampen of juridische beslissingen die uw verblijf en de animatie op camping Val d`Or verstoren, onderbreken of verhinderen.
10. Schade
10.1 Schade dient direct gemeld te worden bij de receptie, zowel schade aan de gehuurde
accommodatie en/of middelen daarin, dan wel op het terrein van camping Val d`Or. Schadekosten en eventuele gevolgkosten worden bij desbetreffende persoon die de schade heeft veroorzaakt, in rekening gebracht.
11. Incassokosten

11.1 De door de eigenaar in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een
ingebrekestelling komen ten laste van de huurder. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.
12. Toepasselijk recht

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Luxemburgs recht van toepassing en in geval van een rechtszaak over deze Algemene Voorwaarden dan wel in relatie tot deze website is de Luxemburgse rechter rechtsbevoegd.

 

Genieten in Luxemburg

slider-image

Rust en ruimte in de natuur

Rust en ruimte in de natuur

In de Luxemburgse Ardennen liggen een aantal natuurparken waar u heerlijk kunt wandelen of fietsen, maar vooral genieten van de schitterende natuur.

Lees meer
slider-image

Wandelen in de omgeving

Wandelen in de omgeving

Door de prachtige ligging in de Luxemburgse Ardennen is het zeker de moeite waard om een wandeltocht te maken.

Lees meer
slider-image

Sportief eropuit

Sportief eropuit

Vanaf de camping kunt u op een sportieve manier het natuurschoon van Enscherange ontdekken: kanoën, motorrijden of misschien wel mountainbiken. Het kan allemaal.

Lees meer
slider-image

Uit eten

Uit eten

Culinair genieten? Geniet van typisch Luxemburgse gerechten in de nabij gelegen restaurants.

Lees meer